Thứ 3, 25/9/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 791/CYT-KHTC ngày 28/9/2017 của Cục Y tế v/v kiểm tra số liệu dự toán ngân sách qua hệ thống TABMIS tại kho bạc nhà nước

28/09/2017 14:28 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Công văn số 791/CYT-KHTC 

Các tin khác