Công văn số 9379/BKH-QLĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn áp dụng mẫu tài liệu trong đấu thầu.

27/03/2010 17:48 GMT+7