Danh mục thuốc Bộ Y tế đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc (Công văn số 240/CYT-NVYD&TTBYT ngày 11/5/2011 của Cục Y tế GTVT)

12/05/2011 7:28 GMT+7

Gửi: các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Gửi: các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 240/CYT-NVYD&TTBYT . PDF