Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ v/v Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

08/04/2016 9:3 GMT+7

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV