Ban hành quyết định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT

10/10/2011 17:29 GMT+7

Quyết định 2147/QĐ-BGTVT

Ban hành quyết định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT

Quyết định 2147/QĐ-BGTVT