Ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước

09/03/2012 17:31 GMT+7

Quyết định số 2493/QĐ-BGTVT

 Ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước

Quyết định số 2493/QĐ-BGTVT