[Hỏa tốc] Công văn 1061/CYT-KHTC v/v Tổng hợp thông tin liên quan đến việc sử dụng tài sản phục vụ việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập

25/12/2017 14:15 GMT+7

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Công văn 1061/CYT-KHTC