Công văn số 1073/CYT-KHTC ngày 29/12/2017 của Cục Y tế v/v Triển khai thực hiện Thông tư số 132/2017/TT-BTC của Bộ tài chính v/v tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

29/12/2017 10:25 GMT+7

Kính gửi: các đơn vị trực thuộc

 Kính gửi: các đơn vị trực thuộc

Công văn số 1073/CYT-KHTC

Thông tư 132/2017/TT-BTC