Công văn số 1078/CYT-NVYD ngày 29/12/2017 của Cục Y tế v/v công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 53

29/12/2017 10:45 GMT+7

Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 1078/CYT-NVYD