Công văn số 89/CYT-NVYD ngày 1/2/2018 của Cục Y tế v/v công bố đợt 24 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

02/02/2018 9:23 GMT+7

Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 89/CYT-NVYD