Công văn số 90/CYT-NVYD&TTBYT ngày 1/2/2018 của Cục Y tế v/v ban hành danh mục thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 98 bổ sung

02/02/2018 9:25 GMT+7

Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 90/CYT-NVYD&TTBYT