Công văn số 94/CYT-YTDP ngày 5/2/2018 của Cục Y tế vv triển khai thực hiện chỉ thị số 48/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 27/12/2017

06/02/2018 8:50 GMT+7

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc, câc trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc, câc trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 94/CYT-YTDP