Sao y thông tư số 44/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 của Bộ Y tế v/v Sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017cuar Bộ trưởng Bộ Y tế

06/02/2018 8:52 GMT+7

Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Sao y thông tư số 44/2017/TT-BYT (bổ sung)