[Hỏa tốc] công văn số 96/CYT-TCCB ngày 6/2/2018 của Cục Y tế v/v thực hiện báo cáo kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

06/02/2018 16:16 GMT+7

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

[Hỏa tốc] công văn số 96/CYT-TCCB