Công văn số 116/CYT-KHTC ngày 28/2/2018 của Cục Y tế v/v xây dựng cơ chế hoạt động theo mô hình tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính

28/02/2018 11:3 GMT+7

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Công văn số 116/CYT-KHTC