Công văn số 132/CYT-NVYD ngày 12/3/2018 của Cục Y tế v/v Tổng kết thực hiện chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2018 của Ban bí thư về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội đông y Việt Nam trong tình hình mới

12/03/2018 18:47 GMT+7

Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 132/CYT-NVYD