[Hỏa tốc] Công văn số 145/CYT-TCCB ngày 19/3/2018 của Cục Y tế v/v Báo cáo biên chế quỹ tiền lương 2018

19/03/2018 14:16 GMT+7

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

[Hỏa tốc] Công văn số 145/CYT-TCCB