Công văn số 192/CYT-TCCB ngày 11/4/2018 về tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính

11/04/2018 5:29 GMT+7

Gửi: các đơn vị trực thuộc

 Công văn số 192/CYT-TCCB và các CV kèm theo. RarUploads/File/CV%20192.2018.rar