Công văn số 295/CYT-NVYD ngày 5/6/2018 của Cục Y tế v/v đình chỉ lưu hành thuốc chưa được phép lưu hành

05/06/2018 15:28 GMT+7

Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 295/CYT-NVYD