Công văn số 412/CYT-YTDP ngày 12/6/2018 của Cục Y tế v.v triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

12/06/2018 17:15 GMT+7

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Công văn số 412/CYT-YTDP