Công văn số 458/CYT-NVYD ngày 4/7/2018 của Cục Y tế v/v công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 57

05/07/2018 0:14 GMT+7

Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 458/CYT-NVYD