Thông báo bổ sung chức danh, chữ ký, mẫu dấu của người có thẩm quyền kết luận sức khỏe và Hội đồng khám sức khỏe của Phòng khám đa khoa GTVT Gia Lâm

11/03/2020 16:37 GMT+7

Thông báo bổ sung chức danh, chữ ký, mẫu dấu của người có thẩm quyền kết luận sức khỏe và Hội đồng khám sức khỏe của Phòng khám đa khoa GTVT Gia Lâm