Thứ 5, 23/5/2024 Giới thiệu  > Chức năng & nhiệm vụ

Giới thiệu chức năng và nhiệm vụ của Cục Y tế giao thông vận tải

05/10/2009 10:52 GMT+7

I.              Chức năng
Cục Y tế giao thông vận tải là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng quản lý về chuyên môn nghiệp vụ y tế trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải; tæ chøc thùc hiÖn các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế.
Cục Y tế giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, được hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
 
II.            Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt theo thẩm quyền quy hoạch mạng lưới y tế Ngành Giao thông vận tải, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án về lĩnh vực Y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
2. Trình hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn quy định về sức khoẻ đối với người lao động trong các lĩnh vực đặc thù của ngành Giao thông vận tải, người điều khiển phương tiện giao thông; tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nghề nghiệp, vệ sinh lao động và chế độ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho ng­ười lao động trong Bộ Giao thông vận tải.
3. Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và các nhiệm vụ khác của Bộ sau khi được phê duyệt; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy chế quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ y tế; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền.
4. Về y tế dự phòng:
a. Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh trong Ngành Giao thông vận tải theo quy định chung của Bộ trưởng Bộ Y tế; thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật;
b. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác phòng bệnh, phòng dịch, phòng tai nạn thương tích, chăm sóc sức khoẻ người lao động, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các đơn vị thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;
c. Chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định chuyên môn, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực y tế dự phòng trong Bộ Giao thông vận tải;
d. Là cơ quan thường trực của Bộ Giao thông vận tải, tổ chức thực hiện và tham gia các chương trình Y tế: Chương trình phòng chống HIV/AIDS, chương trình sốt rét, chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, chương trình dân số, kế hoạch hoá gia đình vµ c¸c ch­¬ng tr×nh kh¸c khi đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
5. Về khám, chữa bệnh và điều dưỡng - phục hồi chức năng:
a.   Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác khám chữa bệnh, điều dưỡng phục hồi chức năng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Giao thông vận tải và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật;
b. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật, trang thiết bị y tế, sử dụng, quản lý thuốc đối với các cơ sở y tế trong Bộ Giao thông vận tải;
c.   Thường trực Hội đồng Giám định y khoa Bộ Giao thông vận tải; thực hiện giám định và phúc quyết đối với các trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp, thương tật, mất sức lao động cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành giao thông vận tải theo chỉ đạo của Hội đồng Giám định y khoa Bộ Giao thông vận tải và hướng dẫn của Hội đồng Giám định y khoa Trung ương;
d. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra các đơn vị y tế trong Bộ Giao thông vận tải và việc thực hiện các chính sách, pháp luật về y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại.
6. Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị y tế cơ sở của các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải.
7. Về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế:
a.   Trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế;
b. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế theo quy định của pháp luật;
8. Xây dùng trình Bộ trưởng kế hoạch, tổ chức và phối hợp thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của Cục.
9. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao thuộc phạm vi quản lý của Cục.
10. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.
11. Về công tác tổ chức:
a. Trình Bộ trưởng quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức giúp việc Cục trưởng và các đơn vị trực thuộc Cục;
b. Trình Bộ trưởng quyết định việc phân loại, xếp hạng các cơ sở y tế trực thuộc theo quy định của pháp luật;
c. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị y tế trực thuộc theo quy định của pháp luật;
d. Quản lý tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế được duyệt theo quy định; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và ng­ười lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành y tế theo phân cấp quản lý của Bộ.
12. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Cục. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực y tế đối với các cơ sở y tế Giao thông vận tải.
13. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.
14. Chủ trì, tham mưu trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp một số dịch vụ sự nghiệp công do ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
15. Quan hệ với Bộ Y tế, các cơ quan có liên quan và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của Bộ trưởng.
16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Bộ trưởng