Thứ 5, 23/5/2024 Giới thiệu  > Chức năng & nhiệm vụ

Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

21/04/2016 17:41 GMT+7

 Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 3/2/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 208/QĐ-TTg