Thứ 7, 22/6/2024 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 126/CYT-KHTC ngày 9/3/2018 của Cục Y tế v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2017

09/03/2018 20:44 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Công văn số 126/CYT-KHTC

Các tin khác