Thứ 5, 23/5/2024 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

HỎA TỐC Thông báo mời họp số 197/TB-CYT ngày 16/4/2018 về Hội nghị phổ biến Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Giao thông vận tải tổ chức

16/04/2018 17:49 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo mời họp số 197/TB-CYT. PDF

Các tin khác