Thứ 5, 23/5/2024 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 214/CYT-TCCB ngày 27/4/2018 của Cục Y tế v/v tổ chức thực hiện kế hoạch của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 18/NQ/TW, nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH trung ương đảng khóa XII

27/04/2018 13:20 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Công văn số 214/CYT-TCCB

Các tin khác